• Taiji Begginer

  Taiji Begginer

  1.      Chan Si Gong : Silk Reeling Exercise
  Silk Reeling Exercise (chan si gong) -basic exercises which facilitate Chen family internal and external mechanics.

  1. Zhan Zhuang – Standing Post
  2. Zheng Mian Chan Si – Front Spiral Single Arm Reeling Silk
  3. Heng Kai Bu – Front Spiral Single Arm with Side Stepping Reeling Silk
  4. Shuang Shou Chan Si – Double Hands Reeling Silk
  5. Qian Jin Bu – Double Hand Reeling Silk with Stepping
  6. Hui Tui Bu – Backward Stepping, Left and Right
  7. Chuan Zhan Chan Si – Direct (Nonspiralling) Reeling Silk
  8. Ce Mein Chan Si – Side Spiral Single Arm Reeling Silk
  9. Dan Shou Xiao Chan Si – Single Hand Small Reeling Silk (Both Directions)
  10. Shuan Shou Xiao Chan Si – Double Hand Small Reeling Silk (Both Directions)
  11. Tui Bu Chan Si – Leg Reeling Silk (Both Directions)[/info_text]

  2.      19 Step Form (Created by Chen Xiao Wang)
  A short form created by Grandmaster Chen Xiaowang as an introduction to the Chen family curriculum. This form develops sensitivity of internal chi (energy) and contains elements from Laojia

  1. Yu bei shi – Beginning the form
  2. Jin gang chu miao – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
  3. Lan zha yi- Lazy about tying coat
  4. Shang bu xie xing – Stepping by walking obliquely
  5. Shan san bu – Stepping three steps
  6. Zou yan shou hong quan – Hidden hand punch, left
  7. Shuang tui shou – Double pushing hands
  8. Dao juan hong – Whirling upper arms
  9. Shan tong bei – Flashing the back
  10. You yan shou hong quan – Hidden hand punch, right
  11. Liu feng si bi – Six sealings, four closing
  12. Yun shou – Cloud hands
  13. Gao tan ma – High pat on horse
  14. You deng yi gen – Kick with heel, right
  15. Zou deng yi gen – Kick with heel, left
  16. Ye ma fen zong – Part wild horse’s mane
  17. Yu nu chuan suo – Jade maiden works shuttles
  18. Jin gang dao zhui – Buddha’s Warrior pounds mortar
  19. Shou shi – Closing Taiji form

  3.      38 form
  This form emphasizes on Xinjia (new frame) created by grandmaster Chen Xiaowang.

  1. Yu Bei Shi – Preparing the Form
  2. Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
  3. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads Its Wings
  4. Shang San Bu – Stepping Forward Three Steps
  5. Xie Xing – Walking Obliquely
  6. Lou Xi – Brush Knee
  7. Qian Tang Ao Bu – Wade Forward Twist Step on Both Sides
  8. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
  9. Pie Shen Quan – The Punch of Draping Over Body
  10. Shuang Tui Shou – Push with Both Hands
  11. San Huan Zhang – Change Palms Three Times
  12. Zhou Di Chuan – Fist Under Elbow
  13. Dao Juan Hong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides
  14. Tui Bu Ya Zhou – Step Back and Press Elbow
  15. Bai She Tu Xin – Beast Head Pose
  16. Shan Tong Bei – Flash the Back
  17. Qian Tang Ao Bu – Wade Forward and Twist Step on Both Sides
  18. Qing Long Chu Shi – Green Dragon Comes Out of Water
  19. Ji Di Chui – Punch of Hitting the Ground
  20. Ti Er Qi – Double Raise Foot
  21. Hu Xin Quan – The Fist of Protecting Heart
  22. Qian Zhao – Forward Trick
  23. Hou Zhao – Backward Trick
  24. You Deng Yi Gen – Kick with Right Heel
  25. Zuo Deng Yi Gen – Kick with Left Heel
  26. Yu Nu Chuan Shuo – Jade Girl Works the Shuttles
  27. Lan Zha Yi – Lazy About Tying the Coat
  28. Liu Feng Si Bi – Six Sealing and Four Closings
  29. Dan Bian – Single Whip
  30. Que Di Long – The Dragon on the Ground
  31. Shan Bu Qi Xing – Step Forward with Seven Stars
  32. Xiao Qin Da – Small Catching and Hitting
  33. Yun Shou – Wave Hands Like Clouds
  34. Gao Tan Ma – High Pat On Horse
  35. Shuang Bai Lian – Double Wave Lotus
  36. Dang Tou Pao – The Cannon Right Overhead
  37. Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
  38. Tai Ji Shou Si – Closing Taiji Form

Leave a reply

Cancel reply