Chen Taijiquan Laojia Yillu(Old Frame)


 • 1.Yu Bei Shi – Preparing the Form

 • 2.Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar

 • 3.Lan Zha Yi – Lazy About Tying the Coat

 • 4.Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings

 • 5.Dan Bian – Single Whip

 • 6.Jin Gung Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar

 • 7.Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads its Wings

 • 8.Xie Xing – Walking Obliquely

 • 9.Lou Xi – Brush Knee

 • 10.Shang San Bu – Stepping Forward Three Steps

 • 11.Xie Xing – Walking Obliquely

 • 12.Lou Xi – Brush Knee

 • 13.Shang San Bu – Stepping Forward Three Steps

 • 14.Yan Shou Gong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm

 • 15.Jin Gung Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar

 • 16.Pie Shen Quan – The Punch of Draping over Body

 • 17.Qin Lung Chu Shui – Blue Dragon Comes out of Water

 • 18.Shuang Tui Shou – Push with Both Hands

 • 19.Zhou Di Kan Quan – Fist Under Elbow

 • 20.Dao Juan Gong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides

 • 21.Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads its Wings

 • 22.Xie Xing – Walking Obliquely

 • 23.Shan Tong Bei – Flash the Back

 • 24.Yan Shou Gong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm

 • 25.Liu Feng Shi Bi – Six Sealings and Four Closings

 • 26.Dan Bian – Single Whip

 • 27.Yun Shou – Wave Hands like Clouds

 • 28.Gao Tan Ma – High Pat on Horse

 • 29.You Tsa Jiao – Rub with Right Foot

 • 30.Zuo Tsa Jiao – Rub with Left Foot

 • 31.Zuo Deng Yi Gen – Kick with Left Heel

 • 32.Shang San Bu – Advance Three Steps Forward

 • 33.Zhi Di Quan – Punch the Ground

 • 34.Ti Er Qi – Turn Body Round and Double Kicke

 • 35.Hu Xing Quan – Protect the Heart Fist

 • 36.Xuan Feng Jiao – Tornado Kick

 • 37.You Deng Yi Gen – Kick with Right Heel

 • 38.Yan Shou Gong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm

 • 39.Xiao Qin Da – Small Catching and Hitting

 • 40.Bao Tou Tui Shan – Cover Head and Push Mountain

 • 41.Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings

 • 42.Dan Bien – Single Whip Closings

 • 43.Qian Zhao – Forward Trick

 • 44.JHou Zhao – Backward Trick

 • 45.Ye Ma Fen Zhong – Part Wild Horse’s Mane

 • 46.Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings

 • 47.Dan Bien – Single Whip

 • 48.Yu Nu Chuan Shouo – Jade Girl Works at Shuttles

 • 49.Lan Zha Yi – Lazy About Tying Coat

 • 50.Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings

 • 51.Dan Bien – Single Whip

 • 52.Yun Shou – Wave Hands like Clouds

 • 53.Shuang Bai Lian – Waving Double Lotus

 • 54.Die Jiao Da Cha – Shake Foot and Stretch Down

 • 55.Jin Ji Du Li – Golden Cock Stands on Left and Right Foot

 • 56.Dao Juan Gong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides

 • 57.Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads its Wings

 • 58.Xie Xing – Walking Obliquely

 • 59.Shan Tong Bei – Flash the Back

 • 60.Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm

 • 61.Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings

 • 62.Dan Bien – Single Whip

 • 63.Yun Shou – Wave Hands like Clouds

 • 64.Gao Tan Ma – High Pat on Horse

 • 65.Shi Zhi Jiao – Waving Lotus

 • 66.Zhi Dang Chui – Punch the Crotch

 • 67.Yuan Hou Xian Guo – White Ape Offers Fruit

 • 68.Dan Bien – Single Whip

 • 69.Que Di Long – Sparrow Dashes Earth Dragon

 • 70.Shang Bu Qi Xing – Step up to Seven Stars

 • 71.Zhi Di Quan – Punch the Ground

 • 72.Zhuan Shen Shuang Bai Lian – Turn Body and Double Wave Lotus

 • 73.Dang Tou Pao – The Cannon Right Overhead

 • 74.Jing Gang Dao Zhui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar

 • 75.Tai Ji Shou Si – Closing Taiji Form