Chen Style Taijiquan Laojia Erlu Form


 • 1.Yu bei shi – Beginning the form

 • 2.Jin gang chu miao – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar

 • 3.Lan zha yi- Lazy about tying coat

 • 4.Shang bu xie xing – Stepping by walking obliquely

 • 5.Dan Bian – Single Whip

 • 6.Hu Xin Quan – Protect the Heart Fist

 • 7.Xue Xing – Walking Obliquely – Double pushing hands

 • 8.Huei Tou Jin Gang Dao Dui – Buddah’s Warrior Attendant Turns Around and Pounds Mortar

 • 9.Pie Shen Quan – Striking Down by Twisting Body Obliquely

 • 10.Zhi Dang – Pointing to the Crotch

 • 11.Zhan Shou – Chopping Hand

 • 12.Fan Hua Wu Xiou – Overturning Flowers and Waving Sleeves

 • 13.Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fistsection 2

 • 14.Yao Lan Zhou – Dragging the Waist and Hitting with the Elbow

 • 15.Da Gong Quan Xiao Gong Quan – Waving Hands

 • 16.Yu Nu Chuan Suo – Fair Lady Works the Shuttles

 • 17.Dao Qi Long – Riding Dragon Backwards

 • 18.Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

 • 19.Guo Bian Pao – Wrapping Fire Crackers

 • 20.Shou Tou Shi – Beast Head Pose

 • 21.Pi Jia Zi – Wearing a Frame

 • 22.Fan Hua Wu Xiou – Overturning Flowers and Waving Sleeves

 • 23.Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fistsection 3

 • 24.Fu Hu – Subduing the Tiger

 • 25.Mo Mei Gong – Wipe the Brow Palms

 • 26.Huang Long San Jiao Shui – Yellow Dragon Stirs the Water Three Times

 • 27.Zuo Chong – Left Thrust Kick

 • 28.You Chong – Right Thrust Kick

 • 29.Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

 • 30.Sao Tang Tui – Sweeping Legs

 • 31.Yan Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fist

 • 32.Quan Pao Chui – The Whole Cannon Fist

 • 33.Yang Shou Gong Quan – Striking with Concealed Fistsection 4

 • 34.Duo Er Gong – Double Forearm Punches

 • 35.Zuo Er Gong You Er Gong – Left and Right Forearm Punches

 • 36.Hui Tou Dang Men Pao – Turning Around Forearm Punches

 • 37.Wo Di Da Zhuo Pao – Punches under the Armpits

 • 38.Yao Lan Zhou – Dragging the Waist and Hitting with the Elbow

 • 39.Shun Lan Zhou – Hitting with Elbow

 • 40.Wo di Pao – Side Lower Punch

 • 41.Hui Tou Jing Lan Zhi Ru – Turning Around Elbows

 • 42.Jin Gong Dao Dui – Buddah’s Warrior Attendant Pounds the Mortar

 • 43.Shou Shi – Closing Taiji Form